Behandling


Korttidsterapi

Forandring  tager tid, og det kan være svært at ændre på sine vaner og måder af være sammen med andre mennesker på. Men  selv få samtaler kan være med til at skabe forandring,  afhænigig af problemets karakter.

Fra forskningen i effektmåling ved vi, at selv 3-4 samtaler, kan være med til at skabe en oplevet bedring hos mange mennesker.


Behandling

Jeg er uddannet indenfor flere terapeutiske retninger, og terapien vil  altid tilrettelægges, så den mest optimalt hjælper dig med  at  skabe de forandringer, som der er brug for i dit liv.


Under første samtale, vil  jeg  forsøge at danne mig et indtryk af dine problemstilliger og sammen vil  vi aftale mål for terapien. 

Gennem spørgsmål forankret i  min faglige viden, vil jeg hjælpe dig med bedre at forstå og håndtere dine tanker, følelser og handlemønstre, og målrettet sætte ind der, hvor der skal skabes forandring.

Der vil ofte være hjemmeopgaver i mellem hver session og vi vil  løbende evaluere forløbet.

Ved første samtale medbringes det gule sygesikringskort.


Tavshedspligt og Privatlivspolitik:

Som psykolog har jeg tavhedspligt, og det betyder, at jeg ikke informerer nogen om, hvad vi taler om, med mindre du giver dit samtykke hertil. Jeg er dog forpligtet til at bryde min tavhedspligt, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Jeg er forpligtet til ved lov, at føre journaler over vores samtaler. Disse journaler opbevares på en sikker server og i et aflåst arkivskab, og gemmes i 5 år fra vores sidste konsultationsdato, hvorefter de vil blive slettet. Du har ret til på et hvert tidspunkt at få oplyst, hvilke data jeg har om dig. Formålet med de indsamlede data er, at kunne udføre det terapeutiske arbejde samt overholde den gængse lovgivning for psykologer.


Er du henvist via den offentlige sygesikring (henvisning fra lægen), skal jeg give din læge besked om, at vi har startet et forløb op. Ligeledes skal jeg give besked til din læge, når vi afslutter forløbet - en såkaldt epi-krise, der sendes elektronisk.


Dataansvarlig: Lykke Birkeland, cvrnr. 31130905Databehandlere: EG a/s, som opbevarer data på vegne af og efter instruks fra mig.


Love og regler:

Om journaler: Autorisationsloven kapitel 6, og Journalbekedntgørelsen (bkg. nr.1090 af 28.juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).


Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesfororrdningen art 6, stk 1, litra b og f  (indtil 25.maj 2018: persondatalovens paragraf 6, stk. 1, nr. 2 og nr.7).


Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedslovens paragraf 41.


Om skræpet underretningspligt; når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153.


Om klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal København K.

www.datatilsynet.dk

Nyheder


Er du psykolog?

Og mangler du ekstern supervision til autorisation eller opnåelse af specialistgrad i enten psykoterapi (voksne) eller psykotraumatologi? Så ring og hør nærmere.

 


Ventetid:

For nye klienter med henvisning ca.6 - 7 måneder.

 

 

Ferie:

Uge 7


Onlineterapi:

Der tilbydes stadig online terapi enten telefonisk eller via video. Læs mere her:

https://www.sundhed.dk/borger/corona/videokontakt-med-din-behandler/videokonsultation-psykolog/

 

Akkreditering:

Klinikken er pr. 20.februar 2020 blevet akkrediteret, og lever dermed op til nationale niveau for kvalitet på områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Læs mere på IKAS hjemmeside.